fbpx

Kadry. Nowy okres przechowywania akt pracowniczych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych (kadry).

Pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze krócej, czyli 10 lat, zamiast obecnych 50 lat.

Dokumentację pracowniczą obecnie przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Wskazany termin przechowywania dokumentacji osobowej wynika z Art.125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Identyczny 50-letni okres przechowywania obowiązuje w stosunku do akt osobowych. Tak wynika z Art.51u ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Ale uwaga! Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej obejmie wszystkich, którzy nawiążą stosunek pracy od 1.01.2019 r.

Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zastosowanie znajdą dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej nakazujące jej przechowywanie przez okres 50 lat.

2018-10-31T13:18:55+00:00 1 sierpnia 2018|Kadry, Prawo|

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.9121 PLN
EUR EUR 4.3859 PLN
CHF CHF 4.0635 PLN
GBP GBP 4.9186 PLN
JPY JPY 0.035959 PLN